company_logo
advokátska kancelária
EN | SK

Služby a podmienky:

Advokátska kancelária hbr advokáti s.r.o. poskytuje právne služby klientom podľa podmienok stanovených písomnou mandátnou zmluvou o poskytnutí právnych služieb, vnútornými predpismi Slovenskej advokátskej komory, zákonom č. 586/2003 Z.z. o advokácii v znení neskorších predpisov a v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Právne služby advokátskej kancelárie sú poskytované klientom na mieru podľa ich požiadaviek najvhodnejším spôsobom pre konkrétnu situáciu. Klientom sú poskytované právne služby šité na mieru ich aktuálnych požiadaviek vychádzajúcich z konkrétnej situácie.

Právne služby poskytuje advokátska kancelária v pracovné dni od 9:00 hod. do 18:00 hod. Mimo tejto doby len na základe vzájomnej dohody s klientom. Konzultáciu je vhodné vždy dohodnúť vopred.

Advokát je pri poskytovaní právnych služieb povinný:

Advokát je oprávnený dať sa v rámci svojho poverenia zastúpiť iným advokátom alebo advokátskym koncipientom alebo aj iným zamestnancom, pokiaľ je to so súhlasom klienta a v súlade so zákonom.

Advokát poskytuje právne služby za odmenu a má právo požadovať za ne primeraný preddavok. Odmena advokáta sa určuje na základe dohody medzi advokátom a klientom; ak nedôjde k dohode, patrí advokátovi tarifná odmena v zmysle vyhlášky č. 655/2004 Z.z. Ministerstva spravodlivosti SR o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v platnom znení. Odmena za služby a náhrada nákladov sú účtované na základe advokátom vystavenej a riadne doručenej faktúry spravidla za obdobie jedného mesiaca, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Z obsahu faktúry musí byť vždy jasne identifikovateľná celková odmena, výška náhrady hotových výdavkov, výška náhrady za stratu času a daň z pridanej hodnoty. Splatnosť faktúr je 14 dni od vystavenia, pokiaľ nie je stanovené inak.